PRAWO KARNE

Obrona podejrzanego/oskarżonego na każdym etapie postępowania karnego.

SZCZEGÓŁY →

PRAWO RODZINNE

Pomoc gdy w rodzinie źle się dzieje.

SZCZEGÓŁY →

PRAWO CYWILNE

Zadbamy o bezpieczne i zgodne z prawe czynności stron.

SZCZEGÓŁY →

“Hominum causa omne ius constitutum sit.”

Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.

sign2

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług pomocy prawnej z następujących dziedzin prawa:

I. Prawo karne i prawo karne wykonawcze, w tym m.in.:

 • obrona podejrzanego/oskarżonego, w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów przestępstw, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i odwoławczego (tj. m.in. udział w posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania, przygotowanie pism procesowych zawierających wniosek o widzenie z podejrzanym/oskarżonym tymczasowo aresztowanym, sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych)
 • doradztwo w zakresie porozumień karnoprocesowych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie,
 • sporządzanie wszelkich rodzajów środków odwoławczych, w tym także apelacji od wyroku Sądu Okręgowego (przymus radcowsko-adwokacki) i kasacji do Sądu Najwyższego (przymus radcowsko-adwokacki),
 • przygotowanie wniosku o odroczenie wykonania kary oraz przerwy w wykonaniu kary, a także wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie

II. Prawo rodzinne, w tymm.in.:

 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym np. w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej, czy też zaprzeczenie ojcostwa,
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w sprawach rodzinnych, w tym m.in. wniosków o zabezpieczenie oraz środków odwoławczych

III. Prawo cywilne, w tym m.in.:

 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym z zakresu zobowiązań wynikających z prawa cywilnego np. w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowaniu mediacyjnym,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie stron w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym także przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie powództwa, czy o nadanie klauzuli wykonalności,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, w tym także kasacji do Sądu Najwyższego (przymus radcowsko-adwokacki)

IV. Prawo wykroczeń, w tym m.in.:

 • obrona obwinionego przed sądami w sprawach o wykroczenia np. drogowe,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych